Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Dones Juristes Catalana, Legislació 0 Comments

Capítol 6. Mitjans de comunicació:

Article 20. Atribucions del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, com a autoritat reguladora, ha de garantir el compliment de les obligacions dels prestadors dels serveis de comunicació audiovisual relatives a assegurar un tractament de les dones de conformitat amb els principis i els valors establerts per aquesta llei.

Article 21. Protocols dels mitjans de comunicació

 1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de promoure acords i convenis d’autoregulació o coregulació en tots els mitjans de comunicació social, els quals han d’incorporar criteris orientadors amb relació a l’actuació dels programes davant la violència masclista i la representació de les dones.
 2. Les normes d’autoregulació a què fa referència l’apartat 1 han de tenir caràcter de codis ètics i actuar com a guies de conducta per als mitjans de comunicació i com a pauta de control a posteriori.

Article 22. Continguts i publicitat amb relació a la violència masclista

 1. En els mitjans de comunicació social que estiguin dins l’àmbit competencial de la Generalitat resten prohibides:
 2. a) L’elaboració i la difusió de continguts i d’anuncis publicitaris que, mitjançant el tractament o la posada en escena d’aquests, incitin a la violència masclista o la justifiquin o la banalitzin, o que vehiculin tàcitament o implícitament missatges sexistes i misògins.
 3. b) La reiteració sistemàtica en la profusió o la difusió de missatges que desautoritzin les dones o que les tractin vexatòriament o objectualment.
 4. La publicitat institucional i la publicitat dinàmica a Catalunya han de respectar les disposicions establertes sobre publicitat i han de vetllar especialment pel respecte als principis especi cats per l’apartat 1, sens perjudici de les competències del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en aquesta matèria.

Article 23. Tractament de la informació

En el marc de l’exercici dels drets de llibertat d’expressió i d’informació, els mitjans de comunicació social gestionats o nançats per les administracions públiques de Catalunya han de tractar la informació que ofereixen d’acord amb els criteris següents:

 1. a)  Fer un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge i fomentar una presència equilibrada i una imatge plural dels dos sexes, al marge dels cànons de bellesa i d’estereotips sexistes. Difondre imatges masculines allunyades dels estereotips masclistes.
 2. b)  Vetllar perquè, en tots els elements de la posada en escena o en el tractament de la informació, les dones siguin presentades amb tota autoritat i respecte, fent visibles les aportacions que han fet en tots els àmbits de la societat i considerant llur experiència com a font documental de primera importància.
 3. c)  Promoure i afavorir els continguts en els quals quedin palesos els drets efectius de les dones.
 4. d) Donar a conèixer les notícies sobre esdeveniments relacionats amb la violència masclista, excloent-ne els elements que li puguin donar un caire morbós i que contravinguin als principis de la professió periodística a Catalunya.

Article 24. Obligacions de servei públic

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els operadors locals han d’incloure, entre les obligacions de servei públic, l’obligació de promoure la sensibilització de la societat catalana pel que fa al respecte i el reconeixement dels sabers i les aportacions de les dones, i contra qualsevol forma de violència masclista.

Article 25. Autoritzacions per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual

Els plecs de clàusules administratives per a adjudicar títols habilitants per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de ràdio i televisió, que, segons la normativa corresponent, s’atorguen per concurs públic, han d’incloure la valoració d’un codi deontològic sobre el tractament adequat de la violència masclista com un dels criteris d’adjudicació.

Article 26. Ajuts i subvencions

 1. Les bases de les convocatòries d’ajuts i subvencions que tinguin com a beneficiaris mitjans de comunicació han d’incloure llur compromís de fomentar els drets de les dones i evitar la discriminació de les dones.

2. L’incompliment del compromís establert per l’apartat 1 constitueix una causa de revisió i, si escau, de revocació de l’ajut o la subvenció.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *