Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Dones Juristes Catalana, Legislació 0 Comments

El Capítol IV estableix les polítiques publiques per a promoure la igualtat efectiva en els diferents àmbits d’actuació. La secció segona estableix les obligacions amb relació els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació i comunicació.

L’article 25. En els mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat i tecnologies de la informació i la comunicació (MMCC i TIC), es preveu que en els mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya (els que exerceixen llur activitat a l’empara d’una llicència atorgada pel CAC Consell audiovisual de Catalunya), han de vetllar, entre d’altres:

  • Garantir la no difusió de continguts sexistes que justifiquin la violència contra les dones o l’incitin a practicar-la.
  • Defugir dels estereotips sexistes,
  • Garantir la participació activa de les dones,
  • No fer ús del llenguatge sexista,
  • Difondre activitats promogudes per dones, i
  • Promoure l’autoria femenina a través d’acció positiva.

 

El CAC ha de fer estudis periòdics sobre el compliment de perspectiva de gènere en la informació dels mitjans i també l’impacte de gènere en els continguts i les programacions.

 

El contracte de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha d’incloure mecanismes que garanteixin la representació paritària de dones i homes i que facin visible la realitat de les dones.

 

Es prohibeixen la realització, l’emissió i l’exhibició d’anuncis publicitaris que presentin les persones com a inferiors o superiors en dignitat humana en funció del sexe, o com a mers objectes sexuals, i també els que justifiquin o banalitzin la violència contra les dones o incitin a practicar-la. Aquest tipus d’anuncis es consideren publicitat il·lícita, de conformitat amb el que estableix la legislació general de publicitat i de comunicació institucional.

 

Els mitjans de comunicació social han d’adoptar codis de conducta amb la finalitat d’assumir i transmetre el principi d’igualtat de gènere. Així mateix, han de col·laborar en les campanyes institucionals adreçades a fomentar la igualtat de dones i homes i promoure l’eradicació de la violència vers les dones.

 

Els mitjans de comunicació social de titularitat privada han de garantir el compliment de les mesures de l’apartat 1 i han de promoure les accions necessàries per a fer-les efectives.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *