Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/donesjuristes.cat/web/rolssexistes/wp-includes/media.php on line 1206

Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Dones Juristes Catalana, Legislació 0 Comments

El Capítol IV estableix les polítiques publiques per a promoure la igualtat efectiva en els diferents àmbits d’actuació. La secció segona estableix les obligacions amb relació els mitjans de comunicació …

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/donesjuristes.cat/web/rolssexistes/wp-includes/media.php on line 1206

Llei 18/2000, 29 de desembre de publicitat institucional

Dones Juristes Catalana, Legislació 0 Comments

L’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de publicitat (article 9.30), d’acord amb la qual s’aprova aquesta Llei. S’entén per publicitat institucional la publicitat …

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/donesjuristes.cat/web/rolssexistes/wp-includes/media.php on line 1206

LLEI 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

Dones Juristes Catalana, Legislació 0 Comments

Títol VI De la publicitat, de la televenda i del patrocini Article 92 Publicitat i televenda il·lícites 1. Són publicitat i televenda il·lícites: a) Les que atempten contra la dignitat …

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/donesjuristes.cat/web/rolssexistes/wp-includes/media.php on line 1206

Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Dones Juristes Catalana, Legislació 0 Comments

Capítol 6. Mitjans de comunicació: Article 20. Atribucions del Consell de l’Audiovisual de Catalunya El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, com a autoritat reguladora, ha de garantir el compliment de …